نسخه آزمایشی

ساخت بازی اتومبیل رانی در یونیتی – صداگذاری ترمز خودرو

making Car Game In Unity3dصداگذاری ترمز خودرو

با عرض سلام و خسته نباشید.

توی این روز های شلوغ انتخاباتی سر من هم خیلی شلوغ شده (فکر کنم از کاندیداهای انتخاباتی هم سرم شلوغ تر باشه).

امروز براتون قسمت پانزدهم مجموعه ی ساخت بازی های ماشین سواری رو قرار دادم.این قسمت ادامه ی قسمت قبل هست.

در واقع توی این قسمت ما روی صدا گذاری کار خواهیم کرد البته صداگذاری خودرو هنگامی که ترمز می کنه.

من خودم چون صدایی برای خودرو نداشتم از صداهای آماده استفاده کردم شما هم می تونید از اینترنت دانلود کنید.

[stextbox id=”black”]کدهایی که تا این قسمت استفاده شده اند در زیر قرار داده شده اند.[/stextbox]

کدهای #C استفاده شده در اسکریپت CarControll:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class CarControll : MonoBehaviour {
  public WheelCollider WheelFL;
  public WheelCollider WheelFR;
  public WheelCollider WheelRL;
  public WheelCollider WheelRR;
  public Transform WheelFLTrans;
  public Transform WheelFRTrans;
  public Transform WheelRLTrans;
  public Transform WheelRRTrans;
  public float LowestSteerAtSpeed = 50;
  public float LowSpeedSteerAngle = 10;
  public float HighSpeedSteerAngle = 1;
  public float Deceleration = 40;
  public float TopSpeed = 150;
  public float CurrentSpeed;
  public float MaxReverseSpeed = 50;
  public float maxTorque = 50;
  public GameObject BackLightOBJ_Right;
  public GameObject BackLightOBJ_Left;
  public Material IdleBackLightMaterial;
  public Material BrakeBackLightMaterial;
  public Material ReverseBackLightMaterial;
  private bool Braked = false;
  public float MaxBrakedTorque = 100;
	private float MyForwardFriction;
	private float MySideWayFriction;
	private float SlipForwardFriction;
	private float SlipSideWayFriction;
	public int[] GearRation;
	private int i;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    rigidbody.centerOfMass = new Vector3(0,0,0.5f);
		SetValues();
	}
	void SetValues(){
		MyForwardFriction=WheelRR.forwardFriction.stiffness;
		MySideWayFriction=WheelRR.sidewaysFriction.stiffness;
		SlipForwardFriction=0.04f;
		SlipSideWayFriction=0.08f;
	}
	// Update is called once per frame
	void FixedUpdate () {
    HandBrake();
    float SpeedFactor = rigidbody.velocity.magnitude / LowestSteerAtSpeed;
    float CurrentSteerAngle = Mathf.LerpAngle(LowSpeedSteerAngle,HighSpeedSteerAngle,SpeedFactor);
    if (Input.GetButton("Vertical") == false)
    {
      WheelRR.brakeTorque = Deceleration;
      WheelRL.brakeTorque = Deceleration;
    }
    else
    {
      WheelRR.brakeTorque =0;
      WheelRL.brakeTorque =0;
    }
    CurrentSteerAngle *= Input.GetAxis("Horizontal");
    CurrentSpeed = 2 * 3.14f* WheelRL.radius * WheelRR.rpm * 60 / 1000;
    CurrentSpeed = Mathf.Round(CurrentSpeed);
    if (CurrentSpeed < TopSpeed && CurrentSpeed>-MaxReverseSpeed && Braked==false)
    {
      WheelRR.motorTorque = maxTorque * Input.GetAxis("Vertical");
      WheelRL.motorTorque = maxTorque * Input.GetAxis("Vertical");
    }
    else
    {
      WheelRR.motorTorque =0;
      WheelRL.motorTorque =0;
    }
    WheelFL.steerAngle = CurrentSteerAngle;
    WheelFR.steerAngle = CurrentSteerAngle;
	}
  void Update()
  {
		EngineSound();
    BackLight();
    WheelPosition();
    WheelFLTrans.Rotate(WheelFL.rpm*360/60*Time.deltaTime,0,0);
    WheelFRTrans.Rotate(WheelFR.rpm * 360 / 60 * Time.deltaTime, 0, 0);
    WheelRLTrans.Rotate(WheelRL.rpm * 360 / 60 * Time.deltaTime, 0, 0);
    WheelRRTrans.Rotate(WheelRR.rpm * 360 / 60 * Time.deltaTime, 0, 0);
    WheelFLTrans.localEulerAngles = new Vector3(WheelFLTrans.localEulerAngles.x,WheelFL.steerAngle-WheelFLTrans.localEulerAngles.z,WheelFLTrans.localEulerAngles.z);
    WheelFRTrans.localEulerAngles = new Vector3(WheelFRTrans.localEulerAngles.x, WheelFR.steerAngle - WheelFRTrans.localEulerAngles.z, WheelFRTrans.localEulerAngles.z);
  }
  void BackLight()
  {
    if (CurrentSpeed > 0 && Input.GetAxis("Vertical") < 0 && Braked == false)
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
    }
    else if (CurrentSpeed < 0 && Input.GetAxis("Vertical") > 0 && Braked == false)
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
    }
    else if (CurrentSpeed < 0 && Input.GetAxis("Vertical") < 0 && Braked == false)
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = ReverseBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = ReverseBackLightMaterial;
    }
    else if(Braked==false)
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = IdleBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = IdleBackLightMaterial;
    }
  }
  void WheelPosition()
  {
    RaycastHit hit;
    Vector3 WheelPos;
    if (Physics.Raycast(WheelFL.transform.position, -WheelFL.transform.up, out hit, WheelFL.radius + WheelFL.suspensionDistance))
    {
      WheelPos = hit.point + WheelFL.transform.up * WheelFL.radius;
    }
    else
    {
      WheelPos = WheelFL.transform.position - WheelFL.transform.up * WheelFL.suspensionDistance;
    }
    WheelFLTrans.position = WheelPos;

    if (Physics.Raycast(WheelFR.transform.position, -WheelFR.transform.up, out hit, WheelFR.radius + WheelFR.suspensionDistance))
    {
      WheelPos = hit.point + WheelFR.transform.up * WheelFR.radius;
    }
    else
    {
      WheelPos = WheelFR.transform.position - WheelFR.transform.up * WheelFR.suspensionDistance;
    }
    WheelFRTrans.position = WheelPos;

    if (Physics.Raycast(WheelRL.transform.position, -WheelRL.transform.up, out hit, WheelRL.radius + WheelRL.suspensionDistance))
    {
      WheelPos = hit.point + WheelRL.transform.up * WheelRL.radius;
    }
    else
    {
      WheelPos = WheelRL.transform.position - WheelRL.transform.up * WheelRL.suspensionDistance;
    }
    WheelRLTrans.position = WheelPos;

    if (Physics.Raycast(WheelRR.transform.position, -WheelRR.transform.up, out hit, WheelRR.radius + WheelRR.suspensionDistance))
    {
      WheelPos = hit.point + WheelRR.transform.up * WheelRR.radius;
    }
    else
    {
      WheelPos = WheelRR.transform.position - WheelRR.transform.up * WheelRR.suspensionDistance;
    }
    WheelRRTrans.position = WheelPos;
  }
  void HandBrake()
  {
    if (Input.GetButton("Jump"))
    {
      Braked = true;
    }
    else
    {
      Braked = false;
    }

    if (Braked == true)
    {
			if(rigidbody.velocity.magnitude>1)
			{
				SetSlip(SlipForwardFriction,SlipSideWayFriction);
			}
			else
			{
				SetSlip(1,1);
			}
      WheelFR.brakeTorque = MaxBrakedTorque;
      WheelFL.brakeTorque = MaxBrakedTorque;
      WheelRR.brakeTorque = 0;
      WheelRL.brakeTorque = 0;
			if (CurrentSpeed < 1 && CurrentSpeed > -1)
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = IdleBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = IdleBackLightMaterial;
    }
    else 
    {
      BackLightOBJ_Left.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
      BackLightOBJ_Right.renderer.material = BrakeBackLightMaterial;
    }
    }
		else
		{
			SetSlip(MyForwardFriction,MySideWayFriction);
			WheelFR.brakeTorque =0;
      WheelFL.brakeTorque = 0;
		}

  }

	void SetSlip(float CurrentForwardFriction,float CurrentSidWayFriction)
	{
		WheelFrictionCurve RR_Side=WheelRR.sidewaysFriction;
		WheelFrictionCurve RL_Side=WheelRL.sidewaysFriction;
		WheelFrictionCurve FR_Side=WheelFR.sidewaysFriction;
		WheelFrictionCurve FL_Side=WheelFL.sidewaysFriction;

		WheelFrictionCurve RR_Forward=WheelRR.forwardFriction;
		WheelFrictionCurve RL_Forward=WheelRL.forwardFriction;
		WheelFrictionCurve FR_Forward=WheelFR.forwardFriction;
		WheelFrictionCurve FL_Forward=WheelFL.forwardFriction;

		RR_Forward.stiffness=CurrentForwardFriction;
		RL_Forward.stiffness=CurrentForwardFriction;
		FR_Forward.stiffness=CurrentForwardFriction;
		FL_Forward.stiffness=CurrentForwardFriction;

		RR_Side.stiffness=CurrentSidWayFriction;
		RL_Side.stiffness=CurrentSidWayFriction;
		FR_Side.stiffness=CurrentSidWayFriction;
		FL_Side.stiffness=CurrentSidWayFriction;

		WheelRR.forwardFriction=RR_Forward;
		WheelRL.forwardFriction=RL_Forward;
		//WheelFR.forwardFriction=FR_Forward;
		//WheelFL.forwardFriction=FL_Forward;

		WheelRR.sidewaysFriction=RR_Side;
		WheelRL.sidewaysFriction=RL_Side;
		//WheelFR.sidewaysFriction=FR_Side;
		//WheelFL.sidewaysFriction=FL_Side;

	}
	void EngineSound()
	{
		for(i=0;i<GearRation.Length;i++)
		{
			if(GearRation[i]>CurrentSpeed)
			{
				break;
			}
		}
		float GearMinValue=0;
		float GearMaxValue=0;
		if(i==0)
		{
			GearMinValue=0;
		}
		else
		{
			GearMinValue=GearRation[i-1];
		}
		GearMaxValue=GearRation[i];
		float EnginePitch=((CurrentSpeed-GearMinValue)/(GearMaxValue-GearMinValue))+1;
		audio.pitch=EnginePitch;
	}
}

کدهای #C استفاده شده در اسکریپت SkiddingScript:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SkiddingScript : MonoBehaviour {
	private float CurrentFrictionValue;
	private float SkidAt=1.5f;
	public GameObject SkidSound;
	private float SoundEmition=10;
	private float SoundWait;
	// Use this for initialization
	void Start () {

	}

	// Update is called once per frame
	void Update () {
		WheelHit hit;
		transform.GetComponent<WheelCollider>().GetGroundHit(out hit);
		CurrentFrictionValue=Mathf.Abs(hit.sidewaysSlip);
		if(SkidAt<=CurrentFrictionValue && SoundWait<=0)
		{
			Instantiate(SkidSound,hit.point,Quaternion.identity);
			SoundWait=1;
		}
		SoundWait-=Time.deltaTime*SoundEmition;
	}
}

کدهای #C استفاده شده در اسکریپت DestroyTimerScript:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyTimerScript : MonoBehaviour {
	private int DestroyAfter=2;
	private float Timers;
	// Use this for initialization
	void Start () {

	}

	// Update is called once per frame
	void Update () {
		Timers+=Time.deltaTime;
		if(DestroyAfter<=Timers)
		{
			Destroy(gameObject);
		}

	}
}

[stextbox id=”Account_Sale”] جهت خرید این آموزش می تونید از فرم زیر استفاده کنید.[/stextbox]

[parspalpaiddownloads id=”32″]

 

۴ نظر برای "ساخت بازی اتومبیل رانی در یونیتی – صداگذاری ترمز خودرو"


 1. Johnie گفت:

  I feel sastified after reading that one.

 2. مهدی کریمی گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  من عناوین زیر رو خریداری کردم لطفا لینکشون رو بفرستید ممنون

  ساخت بازی اتومبیل رانی در یونیتی – ترمز خودرو
  آموزش تصویری ساخت بازی اتومبیل رانی توسط یونیتی – قسمت دوازدهم
  آموزش تصویری ساخت بازی اتومبیل رانی توسط یونیتی – قسمت سیزدهم
  ساخت بازی اتومبیل رانی در یونیتی – صداگذاری در بازی های ماشین سواری
  ساخت بازی اتومبیل رانی در یونیتی – صداگذاری ترمز خودرو
  با تشکر

 3. مهدی گفت:

  داداش قسمت بیست و یک خرابه درستش کنید لازم دارم

ارسال دیدگاه

نام (*)
پست الکترونیکی (*)
وبسایت