لرنینگ تی وی

طعم شیرین یادگیری

تغییر در متغیر های یک شی بعد از نابود شدن شی در یونیتی